Czarne Złoto Ogrodników | Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Regulamin promocji

Regulamin promocji

CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. 1Promocja – skierowana dla konsumentów dokonujących zakupu certyfikowanego kompostu SK-9 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.
 3. SK-9 – certyfikowany kompost produkowany w Zakładzie Utylizacyjnym. Decyzja Nr G-1128/22 wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Cena – podane ceny w regulaminie są cenami brutto.
 5. Uczestnik promocji, czyli każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na terenie Gdańska.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nie obejmuje podmiotów prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

§1 Wstęp

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia: 11.04.2022 r. do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, z czego:
  I faza – zbieranie zamówień na kompost i darmowy transport trwa od 11.04 do 22.04.2022 r. pod adresem www.czarnezloto.zut.com.pl
  II faza – darmowy transport kompostu pod adresy uczestników promocji od: 09.05.2022r.
 3. od 11.04 do 30.05 obowiązuje promocyjna cena 1 zł netto za tonę dla każdego mieszkańca Gdańskaposiadającego zdolność do czynności prawnych mającego miejsce zamieszkania na terenie Gdańska, który dokonuje jednorazowego zakupu max. 1 tony i korzysta z własnego transportu.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunek wskazany w ust. 3.
 5. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terenie miasta Gdańska, która, aby skorzystać z promocji, musi złożyć podczas rejestracji pisemne oświadczenie, że jest mieszkańcem Gdańska. Osoba ta może zostać poproszona o udokumentowanie faktu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańsk poprzez okazanie jednego (do wyboru przez siebie) dokumentu typu:
  1. dowodu tożsamości zawierającego adres zameldowania właściciela nieruchomości,
  2. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w nieruchomości,
  3. odpisu księgi wieczystej,
  4. umowy cywilnoprawnej przenoszącej własność nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,
  5. kopii dowodu zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danej nieruchomości co najmniej za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
  6. potwierdzenie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Gdańska,
  7. zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego prawo do władania nieruchomością,
  8. umowy najmu nieruchomości położonej na obszarze Gminy Miasta Gdańska, na cele mieszkaniowe.

§2 Zasady

 1. Promocja pod hasłem „CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW” obejmuje sprzedaż na specjalnych warunkach handlowych kompostu SK-9, produkowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego.
 2. Z promocji może skorzystać pierwszych 300 Uczestników, którzy zgłoszą się do Organizatora za pośrednictwem strony dedykowanej akcji wypełniwszy uprzednio formularz. O udziale w promocji decyduje kolejność zgłoszeń oraz osób przyjeżdżających po kompost indywidualnie do 31 maja lub wyczerpania zapasów.
  “Kompost” (zarejestrowany pod nazwą “SK 9”) może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo- tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Może zawierać śladowe ilości tłuczki szklanej i foli. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska. Kompost wyprodukowany przez Zakład Utylizacyjny posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu.
  Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska. https://zut.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/decyzja-G-1128_22.pdf
 3. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie przez Uczestnika promocji zamówienia na produkt objęty promocją.
 4. Aby skorzystać z promocji należy w terminie od 11 kwietnia do 22 kwietnia złożyć zamówienie na stronie: www.czarnezloto.zut.com.pl. Dzienny limit zamówień to 30 szt. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma mail, który jest dowodem przyjęcia zamówienia, następnie w ciągu kilku do kilkunastu dni zostanie podjęty z zarejestrowanym uczestnikiem kontakt, aby ustalić termin dostawy.
 5. Nowy limit zapisów zaczyna się wraz z rozpoczęciem nowej doby, czyli o 00:00.
 6. Produkt sprzedawany jest w następującej formie:
  500 kg – luzem
  2 x 500 kg – na jedno gospodarstwo domowe – luzem.
  Produkt dowieziony zostanie wyłącznie do miejsc znajdujących się w obrębie granic administracyjnych Gdańska, które – od strony architektonicznej – na to pozwalają, do bram wjazdowych ROD. Produkt przywieziony zostanie w workach typu big-bag i wysypany we wskazanym miejscu.
 7. Osoby fizyczne będące mieszkańcami Gdańska mogą jednorazowo skorzystać z bezpłatnego transportu oferowanego w tej promocji przez Gdańskie Usługi Komunalne. Wolę skorzystania z bezpłatnego transportu należy wskazać w treści zamówienia, o którym mowa w ust. 3. Transport realizowany jest na podstawie odrębnego regulaminu, z którym można zapoznać się pod adresem www.czarnezloto.zut.com.pl
 8. W okresie trwania promocji obowiązuje cena za 1 tonę produktu SK-9 równa 1 zł netto. Jeżeli po weryfikacji oświadczenia zgodnego z par 1 pkt. 4, stwierdzone zostanie, że osoba która dokonała rejestracji w promocji, nie będzie uprawniona do wzięcia w niej udziału, zostanie obciążona dopłatą do ceny regularnej produktu SK-9.
 9. Dla mieszkańców Gdańska korzystających z bezpłatnej usługi transportu realizowanej przez GUK wymagana jest płatność́ gotówką. Dokument kupna produktu zostanie przekazany przy dostawie. Kierowca odpowiedzialny za transport nie będzie posiadał gotówki, aby wydać resztę, konieczne jest zatem posiadanie odliczonej kwoty brutto: 1 zł.
 10. Minimalna ilość zakupu do skorzystania z promocji w opcji obejmującej bezpłatny transport to 500 kg. Kwota zakupu brutto: 0,50 zł
 11. Organizator nie dopuszcza wielokrotnego uczestnictwa w promocji na zakup i transport w okresie promocyjnym.
 12. Produkt zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania sprzedaży promocyjnej nie podlega zwrotowi, jednocześnie przystąpienie do promocji jest dla Organizatora potwierdzeniem, że kupujący zapoznał się z informacją dotyczącą produktu, jego jakością i warunkami użytkowania.

§3 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane mailowo na adres: zut@zut.com.pl przez cały czas trwania promocji, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 30 uznaje się wysłanie listu/maila w tym terminie.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik z chwilą spełnienia warunków promocji oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

  Załącznik nr 1

PRODUKT PROMOCYJNY
Środek poprawiający właściwości gleby SK-9

Środek powstaje w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Podstawowe parametry produktu:

Opakowanie:

produkt sprzedawany luzem

Uwaga!

Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu.
Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska
.