Czarne złoto ogrodników | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA PROMOCJI CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW 2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA
  Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55; Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt do IOD: iod@zut.com.pl;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.:
  • w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w tym dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (w przypadku zgłoszenia reklamacji).

   Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • Nazwisko i imię,
  • Adres zamieszkania,
  • Adres dostawy,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu.
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 • Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu
 • realizacji zmówienia,
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
 • będą przechowywane:
  • do momentu wniesienia sprzeciwu,
  • w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postepowania.
 1. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą to:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia
 • czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
 • nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
 • danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
 • interesu prawnego Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
 • przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane
powyżej w pkt. 1.

 1. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz
możliwości złożenia i realizacji zamówienia.

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 RODO.

 1. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

 1. Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy
Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych oraz podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności Gdańskie Usługi
Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku – z zachowaniem
wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.