Czarne złoto ogrodników | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku

Regulamin usługi transportu

Regulamin usługi transportu do promocji CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Promocja Czarne złoto ogrodników – organizowana przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. akcja promocyjna skierowana do dokonujących zakupu certyfikowanego kompostu SK-9 na specjalnych warunkach handlowych proponowanych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, określonych w odrębnym regulaminie opracowanym przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
 2. Organizator transportu – Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315357, NIP 5833044136, kapitał zakładowy 24 705 000,00 zł. Organizator posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Kontakt z Organizatorem transportu jest możliwy:
  − mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@guk.gda.pl
  − w formie pisemnej na adres: Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Konna 35, 80-180 Gdańsk
  − telefonicznie pod numerem: +48 668 863 348 (w dni robocze w godz. 6:00-14:00).
 3. SK-9 – certyfikowany kompost produkowany w Zakładzie Utylizacyjnym.

§1 Wstęp

 1. Usługa transportu świadczona jest przez Organizatora transportu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Usługa transportu przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Gdańsku i korzystających z Promocji Czarne złoto ogrodników zgodnie z postanowieniami odrębnego regulaminu opracowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
 3. Przedmiotem usługi transportowej jest sprzedawany przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. produkt SK-9:
  – pakowany luzem w workach typu Big-Bag o wadze 500-550 kg
 4. Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. nie odpowiadają za jakość sprzedawanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. produktu SK-9. Organizator transportu nie jest stroną umowy sprzedaży produktu SK-9 zawieranej przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z nabywcą produktu SK-9

§2 Zasady

 1. Usługa transportu oferowana jest przez Organizatora transportu w określonym czasie, czyli od22 maja do 16 czerwca 2023 r. Transport dotyczy produktu sprzedawanego w promocji przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. , czyli kompostu SK-9 nazywanego w czasie promocji „CZARNYM ZŁOTEM OGRODNIKÓW”.
 2. Warunkiem skorzystania z usługi transportu Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zgodnie z niniejszym Regulaminem jest zakup poprzez stronę www.czarnezloto.zut.com.pl w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. kompostu SK-9 w promocji ZU „Czarne złoto ogrodników” w minimalnej ilości 500 kg. Maksymalna ilość transportowanego produktu to 1000 kg (1 tona).
 3. Transport realizowany jest w następujący sposób:
  – luzem min. 500 kg w workach typu BIG-BAG, które zostaną wysypane – Gdańskie Usługi Komunalne nie pozostawiają kompostu SK-9 w workach big-bag do późniejszego zwrotu/odbioru
  – luzem max. 1000 kg (tona) w workach typu big-bag, które zostaną wysypane – Gdańskie Usługi Komunalne nie pozostawiają kompostu SK-9 w workach BIG BAG do późniejszego zwrotu/odbioru
  – Transport/Dowóz będzie realizowany tylko do miejsc, do których będzie możliwy dojazd pojazdem ciężarowym. Środkiem transportu będzie samochód ciężarowy z HDS-em oznakowany logotypem Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 4. Transport jest realizowany tylko w obrębie granic administracyjnych Gdańska.
 5. Usługa realizowana jest w okresie wskazanym w ust. 1 w dni robocze w godzinach 13.00- 19.00. Realizacja usługi będzie uzależniona od możliwości Organizatora transportu.
 6. Aby zamówić usługę należy złożyć zamówienie na produkt na stronie www.czarnezloto.zut.com.pl w terminie od 28 maja do 7 maja 2023 r. Po złożeniu zamówienia nastąpi ustalenie terminu transportu. Termin transportu zostanie potwierdzony telefonicznie na numer podany przez składającego zamówienie w terminie od 8 maja do 19 maja.
 7. Złożenie zamówienia na usługę transportu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na realizację usługi.
 8. Akceptacja regulaminu na realizację usługi transportu następuje z chwilą poinformowania składającego zamówienie przez przedstawiciela Organizatora transportu o akceptacji terminu transportu.
 9. Realizacja usługi transportu odbywać się będzie do 16 czerwca 2023 r.
 10. Usługi określone niniejszym Regulaminem obejmują czynności rozładunku: wysypanie produktu we wskazanym przez odbiorcę usługi miejscu.
 11. Miejscem załadunku produktu jest teren Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
 12. Transport produktu do miejsca przeznaczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem odbywa się wyłącznie na terenie Gdańska i jest bezpłatny dla mieszkańców Gdańska, którzy złożyli zamówienie na stronie www.czarnezloto.zut.com.pl i otrzymali powiadomienie o skutecznym złożeniu zamówienia.
 13. Dana osoba, upoważniona w świetle Regulaminu do skorzystania z bezpłatnej usługi transportu, może w okresie trwania promocji skorzystać z tej usługi wyłącznie jednorazowo.
 14. Przy transporcie zostanie przekazana korzystającemu z promocji paragon za produkt, wystawiony przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Kierowca odpowiedzialny za transport nie będzie posiadał gotówki, aby wydać resztę, konieczne jest zatem posiadanie odliczonej kwoty, tj. 0,54 zł za 0,5 tony lub 1,08 zł za 1 tonę kompostu.
 15. W przypadku transportu do ROD rozładunek odbywa się przy głównej bramie wjazdowej. TRANSPORTUJĄCY NIE WJEŻDŻA NA TEREN OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ORAZ NA TERENY PRYWATNE, GDZIE MOŻLIWOŚCI MANEWRU SĄ UTRUDNIONE (ocenę tych możliwości pozostawia się kierowcy odpowiedzialnemu za bezpieczny transport i rozładunek).

§3 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z usługą transportu mogą być zgłaszane mailowo lub w formie pisemnej na adresy kontaktowe podane w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator transportu rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 14 uznaje się wysłanie listu poleconego w tym terminie. Organizator transportu przekazuje odpowiedź na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku (w szczególności pocztą elektroniczną).

§4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.
 2. Organizator transportu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej Organizatora transportu, chyba, że Organizator transportu określi inna datę wejścia zmiany w życie. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację usług zamówionych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, których realizacja została potwierdzona przez Organizatora transportu.
 3. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zamawiając usługę transportu, zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usługi w uzgodnionym przez strony terminie.
 5. Zamawiającemu usługę będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej usługi transportu z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Zamawiający usługę transportu będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl
 7. Niniejszy Regulamin jest udostępniany przed zawarciem umowy na realizację usługi transportu, poprzez stronę pod adresem www.guk.gda.pl, w formacie umożliwiającym pobranie go i przechowywanie przez osoby zainteresowane.
 8. W najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie Organizator transportu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby korzystające z usługi transportu w związku z realizacją usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem