Czarne złoto ogrodników | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku

Regulamin promocji

CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Promocja – skierowana dla konsumentów dokonujących zakupu certyfikowanego kompostu
  SK-9 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.
 3. SK-9 – certyfikowany kompost produkowany w Zakładzie Utylizacyjnym. Decyzja Nr G1128/22 wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Cena – podane ceny w regulaminie są cenami brutto.
 5. Uczestnik promocji, czyli każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności
  prawnych zamieszkująca na terenie Gdańska.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nie obejmuje podmiotów prawnych i
  podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności
  prawnych.

§2 Wstęp

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia: 25.03.2024 r. do 24.05.2024 r. lub do
  wyczerpania zapasów, z czego:
  I faza – zbieranie zamówień na kompost trwa od 25.03 do 03.04.2024 r. pod adresem
  www.czarnezloto.zut.com.pl
  II faza – bezpłatny transport kompostu pod adresy uczestników promocji trwa od 22.04 do
  24.05.2024 r.
 3. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do
  czynności prawnych, która spełnia warunek wskazany w ust. 3.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce
  zamieszkania na terenie miasta Gdańska, która aby skorzystać z promocji, musi złożyć
  podczas rejestracji oświadczenie, że:
  a. jest mieszkańcem Gdańska,
  b. jest posiadaczem zgłoszonej w formularzu zgłoszenia nieruchomości,
  c. ma uregulowane opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§3 Zasady

 1. Promocja pod hasłem „CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW” obejmuje sprzedaż na specjalnych
 2. warunkach handlowych kompostu SK-9, produkowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego.
 3. Z promocji może skorzystać pierwszych 300 Uczestników, którzy zgłoszą się do Organizatora
  za pośrednictwem strony dedykowanej akcji wypełniwszy uprzednio formularz. O udziale w
  promocji decyduje kolejność zgłoszeń.
  “Kompost” (zarejestrowany pod nazwą “SK-9”) może być stosowany do poprawy właściwości
  fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i
  trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a
  także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej
  zawartości próchnicy. Może zawierać śladowe ilości tłuczki szklanej i foli. Przy zastosowaniu
  zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska. Kompost
  wyprodukowany przez Zakład Utylizacyjny posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i
  Rozwoju Wsi. Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane
  jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu.

  Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy
  zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.
  https://zut.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/decyzja-G-1128_22.pdf
 4. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie przez Uczestnika promocji zamówienia na
  produkt objęty promocją.
 5. Aby skorzystać z promocji należy w terminie od 25.03 do 03.04.2024 r. złożyć zamówienie na
  stronie: www.czarnezloto.zut.com.pl. Dzienny limit zamówień to 30. Po złożeniu zamówienia
  zamawiający otrzyma wiadomość mailową, która jest dowodem przyjęcia zamówienia,
  następnie w dniach 08.04 – 19.04.2024 r. zostanie podjęty z zarejestrowanym uczestnikiem
  kontakt, w celu ustalenia terminu dostawy.
 6. Nowy limit zapisów zaczyna się wraz z rozpoczęciem nowej doby, czyli o 00:00.
 7. Produkt sprzedawany jest w następującej formie:
  • 500 kg – na jedno gospodarstwo domowe – luzem
  • 1000 kg – na jedno gospodarstwo domowe – luzem.
 8. Produkt dowieziony zostanie wyłącznie do miejsc znajdujących się w obrębie granic
  administracyjnych Gdańska, które na to pozwalają od strony architektonicznej, do bram
  wjazdowych posesji prywatnych lub ROD. Produkt przywieziony zostanie w workach typu bigbag i wysypany we wskazanym miejscu.
 9. Osoby fizyczne będące mieszkańcami Gdańska mogą jednorazowo skorzystać z bezpłatnego
  transportu oferowanego w tej promocji przez Zakład Utylizacyjny. Wolę skorzystania z
  bezpłatnego transportu należy wskazać w treści zamówienia, o którym mowa w ust. 3.
  Transport realizowany jest na podstawie odrębnego regulaminu transportu, z którym można
  zapoznać się pod adresem www.czarnezloto.zut.com.pl
 10. W okresie trwania promocji obowiązuje cena za 1 tonę produktu SK-9 równa 1 zł netto. Jeżeli
  po weryfikacji oświadczenia zgodnego z par 1 pkt. 4, stwierdzone zostanie, że osoba która
  dokonała rejestracji w promocji, nie będzie uprawniona do wzięcia w niej udziału, zostanie
  obciążona dopłatą do ceny regularnej produktu SK-9.
 11. Dla mieszkańców Gdańska korzystających z bezpłatnej usługi transportu realizowanej przez
  GUK wymagana jest płatność́gotówką. Dokument kupna produktu zostanie przekazany przy
  dostawie. Kierowca odpowiedzialny za transport nie będzie posiadał gotówki, aby wydać
  resztę, konieczne jest zatem posiadanie odliczonej kwoty brutto: 1,08 zł za tonę lub 0,54 zł za
  0,5 tony kompostu.
 12. Minimalna ilość zakupu do skorzystania z promocji, w opcji obejmującej bezpłatny transport
  to 500 kg. Maksymalna ilość zakupu do skorzystania z promocji, w opcji obejmującej
  bezpłatny transport to 1 tona.
 13. Organizator nie dopuszcza wielokrotnego uczestnictwa jednej osoby w promocji na zakup i
  transport w okresie promocyjnym. Każde wielokrotne zgłoszenie jednej osoby będzie
  usuwane automatycznie bez uprzedzenia osoby zaiteresowanej.
 14. Produkt zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania sprzedaży promocyjnej nie podlega
  zwrotowi, jednocześnie przystąpienie do promocji jest dla Organizatora potwierdzeniem, że
  kupujący zapoznał się z informacją dotyczącą produktu, jego jakością i warunkami
  użytkowania.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane mailowo na adres: zut@zut.com.pl przez cały czas trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust.1 nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie
  do 30 (trzydziestu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na
  reklamację w terminie 30 dni uznaje się wysłanie listu/maila w tym terminie.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik z chwilą spełnienia warunków promocji oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

  Załącznik nr 1

PRODUKT PROMOCYJNY
Środek poprawiający właściwości gleby SK-9

́Środek powstaje w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Podstawowe parametry produktu:

Opakowanie:

produkt sprzedawany luzem

Uwaga!

Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek
ochronnych przy jego stosowaniu.

Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu
zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.