Czarne złoto ogrodników | Zakład Utylizacyjny Sp. z o. o. w Gdańsku

Regulamin promocji

Regulamin promocji

CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Promocja – skierowana dla konsumentów dokonujących zakupu certyfikowanego kompostu SK-9 organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk.
 3. SK-9 – certyfikowany kompost produkowany w Zakładzie Utylizacyjnym. Decyzja Nr G-1128/22 wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Cena – podane ceny w regulaminie są cenami brutto.
 5. Uczestnik promocji, czyli każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania na terenie Gdańska.
 6. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, nie obejmuje podmiotów prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

§2 Wstęp

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia: 28.04.2023 r. do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów, z czego:
  I faza – zbieranie zamówień na kompost i bezpłatny transport trwa od 28.04 do 7.05.2023 r. pod adresem www.czarnezloto.zut.com.pl
  II faza – bezpłatny transport kompostu pod adresy uczestników promocji 22.05-16.06.2023 r.
 3. od 8.05 do 31.05 obowiązuje promocyjna cena 1 zł netto za tonę dla każdego mieszkańca Gdańska posiadającego zdolność do czynności prawnych mającego miejsce zamieszkania na terenie Gdańska, który dokonuje jednorazowego zakupu max. 1 tony i korzysta z własnego transportu.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunek wskazany w ust. 3.
 5. Uczestnikiem promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terenie miasta Gdańska, która aby skorzystać z promocji, musi złożyć podczas rejestracji oświadczenie, że:
  a. jest mieszkańcem Gdańska,
  b. jest posiadaczem zgłoszonej w formularzu zgłoszenia nieruchomości,
  c. ma uregulowane opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§3 Zasady

 1. Promocja pod hasłem „CZARNE ZŁOTO OGRODNIKÓW” obejmuje sprzedaż na specjalnych warunkach handlowych kompostu SK-9, produkowanego na terenie Zakładu Utylizacyjnego.
 2. Z promocji może skorzystać pierwszych 300 Uczestników, którzy zgłoszą się do Organizatora za pośrednictwem strony dedykowanej akcji wypełniwszy uprzednio formularz. O udziale w promocji decyduje kolejność zgłoszeń oraz osób przyjeżdżających po kompost indywidualnie do 31 maja lub wyczerpania zapasów.
  “Kompost” (zarejestrowany pod nazwą SK-9) może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo- tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy. Może zawierać śladowe ilości tłuczki szklanej i foli. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska. Kompost wyprodukowany przez Zakład Utylizacyjny posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uwaga! Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu.
  Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.
 3. Warunkiem udziału w promocji jest złożenie przez Uczestnika promocji zamówienia na produkt objęty promocją.
 4. Aby skorzystać z promocji należy w terminie od 28 kwietnia do 7 maja złożyć zamówienie na stronie: www.czarnezloto.zut.com.pl. Dzienny limit zamówień to 30. Po złożeniu zamówienia zamawiający otrzyma wiadomość mailową, która jest dowodem przyjęcia zamówienia, następnie w ciągu kilku do kilkunastu dni, zostanie podjęty z zarejestrowanym uczestnikiem kontakt, aby ustalić termin dostawy.
 5. Nowy limit zapisów zaczyna się wraz z rozpoczęciem nowej doby, czyli o 00:00.
 6. Produkt sprzedawany jest w następującej formie:
 7. 500 kg – na jedno gospodarstwo domowe – luzem
 8. 1000 kg – na jedno gospodarstwo domowe – luzem.
  Produkt dowieziony zostanie wyłącznie do miejsc znajdujących się w obrębie granic administracyjnych Gdańska, które – od strony architektonicznej – na to pozwalają, do bram wjazdowych ROD. Produkt przywieziony zostanie w workach typu big-bag i wysypany we wskazanym miejscu.
 9. Osoby fizyczne będące mieszkańcami Gdańska mogą jednorazowo skorzystać z bezpłatnego transportu oferowanego w tej promocji przez Zakład Utylizacyjny. Wolę skorzystania z bezpłatnego transportu należy wskazać w treści zamówienia, o którym mowa w ust. 3. Transport realizowany jest na podstawie odrębnego regulaminu transportu, z którym można zapoznać się pod adresem www.czarnezloto.zut.com.pl
 10. W okresie trwania promocji obowiązuje cena za 1 tonę produktu SK-9 równa 1 zł netto. Jeżeli po weryfikacji oświadczenia zgodnego z par 1 pkt. 4, stwierdzone zostanie, że osoba która dokonała rejestracji w promocji, nie będzie uprawniona do wzięcia w niej udziału, zostanie obciążona dopłatą do ceny regularnej produktu SK-9.
 11. Dla mieszkańców Gdańska korzystających z bezpłatnej usługi transportu realizowanej przez GUK wymagana jest płatność́gotówką. Dokument kupna produktu zostanie przekazany przy dostawie. Kierowca odpowiedzialny za transport nie będzie posiadał gotówki, aby wydać resztę, konieczne jest zatem posiadanie odliczonej kwoty brutto: 1,08 zł.
 12. Minimalna ilość zakupu do skorzystania z promocji, w opcji obejmującej bezpłatny transport to 500 kg. Kwota zakupu brutto: 0,54 zł
 13. Organizator nie dopuszcza wielokrotnego uczestnictwa w promocji na zakup i transport w okresie promocyjnym.
 14. Produkt zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania sprzedaży promocyjnej nie podlega zwrotowi, jednocześnie przystąpienie do promocji jest dla Organizatora potwierdzeniem, że kupujący zapoznał się z informacją dotyczącą produktu, jego jakością i warunkami użytkowania.

§4 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane mailowo na adres: zut@zut.com.pl przez cały czas trwania promocji, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
 2. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Organizator rozpatruje reklamacje oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 30 uznaje się wysłanie listu/maila w tym terminie.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik z chwilą spełnienia warunków promocji oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

  Załącznik nr 1

PRODUKT PROMOCYJNY
Środek poprawiający właściwości gleby SK-9

́Środek powstaje w procesie kompostowania odpadów biodegradowalnych trafiających do Zakładu Utylizacyjnego z systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i posiada pozytywną opinię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Podstawowe parametry produktu:

Opakowanie:

produkt sprzedawany luzem

Uwaga!

Produkt może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zalecane jest stosowanie rękawiczek
ochronnych przy jego stosowaniu.

Kompost spełnia wszystkie przewidziane prawem normy i wymogi jakościowe. Przy zastosowaniu
zgodnym z przeznaczeniem oraz instrukcją jest bezpieczny dla środowiska.